ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถีบรถ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถีบรถ*, -ถีบรถ-

ถีบรถ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถีบรถ (v.) pedal a bicycle See also: ride a bicycle
ถีบรถสามล้อ (v.) pedal a tricycle
English-Thai: HOPE Dictionary
pedal(เพด'เดิล) n. ที่เหยียบ vi.,vt. เหยียบ,ถีบรถจักรยาน,เหยียบที่เหยียบ. adj. เกี่ยวกับเท้า, Syn. lever,bar,pry
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
freewheel (n.) ล้ออิสระของจักรยานที่หมุนได้แม้ว่าคนขี่จะหยุดถีบรถ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Parking ticket, and I knocked over the cop's bike.และฉันถีบรถมอไซต์เค้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถีบรถ
Back to top