ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถามสารทุกข์สุขดิบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถามสารทุกข์สุขดิบ*, -ถามสารทุกข์สุขดิบ-

ถามสารทุกข์สุขดิบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถามสารทุกข์สุขดิบ (v.) ask after someone´s health with deep concern See also: be solicitous for someone´s welfare, inquire after someone´s needs
English-Thai: Nontri Dictionary
canvass(n) การถามสารทุกข์สุขดิบ,การตรวจตรา,การหาเสียง,การขอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So this meeting was more just for catching up...ดังนั้นที่เรามารวมตัวกันนี้ก็เพื่อถามสารทุกข์สุขดิบ...
Think I'm gonna let the two of you catch up.ผมว่าจะปล่อยให้คุณ2คน/N พูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถามสารทุกข์สุขดิบ
Back to top