ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถามทุกข์สุข

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถามทุกข์สุข*, -ถามทุกข์สุข-

ถามทุกข์สุข ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถามทุกข์สุข (v.) ask after someone´s health with deep concern See also: be solicitous for someone´s welfare, inquire after someone´s needs Syn. ถามสารทุกข์สุขดิบ
English-Thai: HOPE Dictionary
inquire(อินไคว'เออะ) vt. ถามหา,ไต่ถาม,สอบถาม. vi. ถาม,สอบถาม,สืบสวน,สอบสวน. -Phr. (inquire after ถามทุกข์สุข), See also: inquirable adj. inquirer n., Syn. enquire
salute(ซะลูท') vt.,vi.,n. (การ) คำนับ,แสดงความเคารพ,แสดงคารวะ,ยิงสลุต,วันทยหัตถ์,กล่าวต้อนรับ,ทักทาย,ถามทุกข์สุข., See also: saluter n., Syn. welcome,greet
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inquire after (phrv.) ไต่ถามทุกข์สุขของ See also: ถามถึงสุขภาพของ Syn. enquire after
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was just checking in and thought I'd pass along the current contact information.และผมคิดว่านานมากที่ ติดต่อถามทุกข์สุขดิบกันในปัจจุบัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถามทุกข์สุข
Back to top