ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถังน้ำแข็ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถังน้ำแข็ง*, -ถังน้ำแข็ง-

ถังน้ำแข็ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถังน้ำแข็ง (n.) ice bucket
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Champagne ice bucket at the foot of the bed.ถังน้ำแข็งใส่แชมเปญ ปลายเตียง
And it's terrifying. Get out the white wine and an ice bucket... chill two glasses and take the night off.และมันก็น่ากลัว ได้รับการออกไวน์ขาวและถังน้ำแข็ง ...
Honey, you are sweating like a ice-water pitcher.ที่รัก เหงื่อซ๊กหยั่งก่ะ ถังน้ำแข็งแหนะ
And have a bottle of strong wine in a bucket filled to the brim with ice.แล้วก็มีไวน์แรงๆ ซักขวด ในถังน้ำแข็ง
Put these in the cold box below.เอานี่ไปใส่ถังน้ำแข็งข้างล่างด้วย
How does it feel to make a suicide bomb by throwing a bowl of ice into a sizzling fryer?รู้สึกยังไงมั่งล่ะที่จะฆ่าตัวตาย\ ในระเบิดถังน้ำแข็งกับน้ำมันเดือดน่ะ?
♪ Poppin' bottles in the ice ♪#เอาขวดใส่ในถังน้ำแข็ง#
Maybe a social worker with a bucket of ice water.อาจเป็นนักสังคมสงเคราะห์กับถังน้ำแข็งก็ได้
I'm not going to waste a perfectly good cooler.ฉันไม่ยอมเสียถังน้ำแข็ง ดีๆนั่นหรอก
You can help me with the cooler.นายช่วยฉันยกถังน้ำแข็ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถังน้ำแข็ง
Back to top