ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถอนหงอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถอนหงอก*, -ถอนหงอก-

ถอนหงอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอนหงอก (v.) disrespect someone See also: show a lack of respect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถอนหงอก
Back to top