ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถอนทุน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถอนทุน*, -ถอนทุน-

ถอนทุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอนทุน (v.) gain Syn. คืนทุน Ops. ลงทุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's a preening self-promoter.ถอนทุนคืนจากที่มันผลาญไป
... andhe'sgonnagivemeachance to recover my losses.และเขาจะให้โอกาสฉัน ถอนทุนคืนมา
Ms. Oh said that even if these investors pulled out, there'll be other chances, so we still have to continue the preparative work.คุณโอบอกว่า ถึงนักลงทุนจะถอนทุนออก แต่ก็ยังมีทางเลือกอื่น เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง เตรียมงานกันต่อไป
I have to recoup my costs somehow.ผมก็ต้องถอนทุนบ้างสิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถอนทุน
Back to top