ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถอนทัพกลับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถอนทัพกลับ*, -ถอนทัพกลับ-

ถอนทัพกลับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอนทัพกลับ (v.) retreat See also: withdraw troops, order a retreat, withdraw forces or an army Ops. ยกทัพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถอนทัพกลับ
Back to top