ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถอดแบบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถอดแบบ*, -ถอดแบบ-

ถอดแบบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอดแบบ (v.) reproduce See also: duplicate Syn. เหมือน, ถ่ายแบบ
English-Thai: HOPE Dictionary
facsimile(แฟคซิม'มะลี) n. สำเนา,vt. อัดสำเนา,ถอดแบบ โทรสารโทรภาพใช้ตัวย่อว่า FAX เป็นระบบสื่อสารข้อมูล ที่เป็น เอกสารและภาพที่ส่งมาในรูปของสัญญาณไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพท์ เครื่องรับ/ส่งแฟกซ์หรือโทรสารนั้น หมายถึง อุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายเครื่องโทรศัพท์ ใช้ส่งและรับข้อความหรือภาพ ผู้รับและผู้ส่งจะต้องใช้กระดาษเป็นสื่อ ปัจจุบัน เราอาจจะต่อสายแฟกซ์ผ่านโมเด็มเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีเช่นนี้ จะเป็นการส่งหรือรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เลย ไม่ต้องใช้กระดาษ คล้ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
fax(แฟคซฺ) n. การถอดแบบหรือทำสำเนาด้วยวิทยุหรือโทรเลข แฟกซ์ (โทรสาร) ย่อมาจากคำว่า facsimile เป็นระบบสื่อสารข้อมูล ที่เป็น เอกสารและภาพที่ส่งมาในรูปของสัญญาณไฟฟ้าผ่านสายโทรศัพท์ เครื่องรับ/ส่งแฟกซ์หรือโทรสารนั้น หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ ส่งและรับข้อความหรือภาพ ผู้รับและผู้ส่งจะต้องใช้กระดาษ เป็นสื่อ ปัจจุบัน เราอาจจะต่อสายแฟกซ์ผ่านโมเด็มเข้าสู่ เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ในกรณีเช่นนี้ จะเป็นการส่งหรือรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เลย ไม่ต้องใช้กระดาษ คล้ายไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
reproduce(รีพระดิวซฺ') vt. ทำสำเนา,อัดสำเนา,ถอดแบบ,จำลอง,ลอก,คัด,พิมพ์ใหม่,สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์,ทำพันธุ์,ทำให้ระลึกถึง vi. สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์,ถอดแบบ, See also: reproducer n. reproducibility n. reproducible adj., Syn. copy,
reproduction(รีพระดัค'เชิน) n. การสืบพันธุ์,การแพร่พันธุ์,การถอดแบบ,การจำลอง,การทำสำเนา,การอัดสำเนา,การพิมพ์อีก สำเนา,สิ่งที่ถอดแบบ,สิ่งจำลอง, See also: reproductive adj., Syn. duplication,propagation,copy
English-Thai: Nontri Dictionary
replica(n) การถอดแบบ,แบบจำลอง,สำเนา
reproduce(vi,vt) จำลอง,ถอดแบบ,คัดลอก,พิมพ์ใหม่,สืบพันธุ์,แพร่พันธุ์
reproduction(n) การสืบพันธุ์,การถอดแบบ,การแพร่พันธุ์,ภาพจำลอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
replicaรูปถอดแบบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Facsimileโทรภาพ, ภาพหรือรูปที่ส่งมาทางไกล, กรรมวิธีในการถอดแบบเอกสารตีพิมพ์ หรือรูปภาพโดยทางคลื่นวิทยุ หรือทางสาย เช่นสายโทรศัพท์Facsimile ออกเสียงตามพจนานุกรมอังกฤษว่า แฟ็ก-ซิม-อิ-ลี ปัจจุบันมักจะเขียนเป็น โทรสาร หรือทับศัพท์ แฟ็กซ์ ไม่ต้องใส่จุด (Fax) [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hit off (phrv.) ถอดแบบมา See also: ทำได้เหมือน, เหมือนกับ Syn. have off, take off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Jimmy was the kind of guy who rooted for the bad guys in the movies.จิมมี่เป็นคนที่ถอดแบบ พวกมาเฟียมาจากในหนัง
There's a tigress. Mm. She's her brother's heir, isn't she?แม่เสือสาวจริงหนอ ถอดแบบมาจากพี่ชายของหล่อน ใช่ไหมเล่า
He proposed a cell could only replicate 56 times before it died from a buildup of toxins.เขากำลังบอกว่า เซลล์สามารถถอดแบบตัวเองได้เพียง 56 ครั้ง ...ก่อนที่มันจะตาย ด้วยการรับเชื้อที่ก่อสารพิษ
You are just like a clone of Regina.คุณถอดแบบออกมาจากเรจิน่าเลยนะเนื่ย
He gets that from your mother, I'm afraid.พ่อคิดว่าเขาถอดแบบแม่ของแกออกมาเลยล่ะ
My dear Soo takes after me.ลูกซูที่รักของฉัน ถอดแบบจากฉันมาน่ะ
She's all Fiona.เธอหน้าตาถอดแบบมากจากฟีโอน่าเป๊
It... looks a lot like you.ยังกะถอดแบบมาจากคุณเลย
Such a good man. Emma's so much like him.เขาเป็นคนดีจริงๆ เอ็มมาถอดแบบเขามาเป๊ะ
Unfortunately, she's her mother's daughter, too.เสียดาย ที่เธอ ก็ถอดแบบแม่เธอมาด้วย
He and Henry seemed to really hit it off.เขากับเฮนรี่เหมือนกับถอดแบบกันมา
This egg is the spitting image of you.ฟองนี้ถอดแบบแม่มาเลย
Oh, yeah, it's like the spitting image of that guy.นั่นแหละ ถอดแบบเขามาเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถอดแบบ
Back to top