ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถอดเทป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถอดเทป*, -ถอดเทป-

ถอดเทป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอดเทป (v.) transcribe Syn. ถ่ายเทป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He'd strip down, swear on a stack of bibles. Whatever it takes.ระหว่างเขาถอดเทป สาบานกับไบเบิ้ล ยังไงก็ได้
But this transcript of a tape made three days earlier clearly shows that to be a falsehood.แต่ในเอกสารชิ้นนี้ ได้ถอดเทปเอาไว้สามวันก่อนแล้ว เป็นที่ชัดเจน มันแสดงให้เห็นว่า มีการหลอกลวงโกหก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถอดเทป
Back to top