ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถอดสี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถอดสี*, -ถอดสี-

ถอดสี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอดสี (v.) look pale See also: blanch, turn white or ashen Syn. ซีด, หน้าซีด
English-Thai: HOPE Dictionary
achromatic(แอคโครแม็ท' ทิค) adj. ซึ่งไม่แยกสี, ซึ่งไม่ถอดสี. -achromatism n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I get to the door Wally is turning white.เมื่อผมผ่านประตูเข้าไป... ...วอลลี่หน้าถอดสี
You practically jumped out of your skin at the mention of "car."โธ่ ขอทีเถอะ คุณน่ะถึงกับหน้าถอดสี ตอนที่เราพูดถึง "รถ"

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถอดสี
Back to top