ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถวายบังคม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถวายบังคม*, -ถวายบังคม-

ถวายบังคม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถวายบังคม (v.) pay homage See also: pay obeisance to royalty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Greetings, King Katuunko.ถวายบังคม ราชาคาตุอันโก
Good evening, Sire. A very good evening to you, Gaius.ถวายบังคมฝ่าบาท ไกอัส ช่างเป็นช่วงบ่ายที่ดีอะไรอย่างนี้
I, Lieutenant Commander Park Dae Su of the Dragon Guard, salute His Majesty!กระหม่อม ผู้แทนผู้บังคับบัญชาพัคเทซู องครักษ์มังกร ถวายบังคมฝ่าบาทพะย่ะค่ะ
Ardyn Izunia, Chancellor of Niflheim... at your humble service.กระหม่อมอาร์ดีน อิซูเนีย เสนาบดีแห่งนิฟเฟิลไฮม์ ขอถวายบังคม ใต้ฝ่าพระบาท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถวายบังคม
Back to top