ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถล่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถล่ม*, -ถล่ม-

ถลม ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pinwheel (n.) รถลมสำหรับเด็กเล่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถล่ม
Back to top