ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถลาเข้าหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถลาเข้าหา*, -ถลาเข้าหา-

ถลาเข้าหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถลาเข้าหา (v.) throw oneself on See also: pounce on, leap at, swoop Syn. กระโจนหา, โจนเข้าหา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถลาเข้าหา
Back to top