ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถลกบาตร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถลกบาตร*, -ถลกบาตร-

ถลกบาตร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถลกบาตร (n.) removable alms-bowl sack with shoulder-strap Syn. ตลกบาตร
ถลกบาตร (n.) Tetrastigma campylocarpum Syn. กระโปรงทอง, เถาเงาะ, เงาะป่า, กะทกรก, หญ้ารกช้าง, เถาสิงโต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถลกบาตร
Back to top