ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถนัดมือซ้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถนัดมือซ้าย*, -ถนัดมือซ้าย-

ถนัดมือซ้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถนัดมือซ้าย (v.) be left-handed See also: be dextrous with the left hand
English-Thai: HOPE Dictionary
left-handed(เลฟทฺ'แฮนดิด) adj.,adv. ถนัดมือซ้าย,ใช้มือซ้าย,อยู่ทางด้านซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา,คลุมเครือ,น่าสงสัย,งุ่มง่าม,ซุ่มซ่าม, See also: left-handedness n. ดูleft-handed
left-hander(เลฟทฺ'แฮน'เดอะ) n. คนถนัดมือซ้าย
lefty(เลฟ'ที) n. คนถนัดมือซ้าย adj. ถนัดมือซ้าย adv. ด้วยมือซ้าย
southpaw(เซาธฺ'พอ) n. บุคคลผู้ถนัดมือซ้าย adj. มือซ้าย,ถนัดซ้าย
English-Thai: Nontri Dictionary
LEFT-left-handed(adj) ถนัดมือซ้าย,เวียนซ้าย,ด้วยมือซ้าย,อยู่ทางซ้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cackhander (sl.) คนที่ถนัดมือซ้าย
southpaw (n.) คนถนัดมือซ้าย (คำไม่เป็นทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And it's tied with the top loop facing right, so of course, he's left-handed.และจะผูกเงื่อนกับห่วงด้านบนไปทางขวา ดังนั้นเป็นที่แน่นอนว่าเขาถนัดมือซ้าย
He's a left-handed mountain climber.เขาเป็นนักปีนเขาที่ถนัดมือซ้าย
Lefty. Captain.คนถนัดมือซ้าย ผู้กอง
You're a lefty, huh?คุณเป็นพวกถนัดมือซ้ายสิน่ะ?
You know what they say about lefties.คุณรู้อะไรไหม คนพูดกันว่า พวกถนัดมือซ้าย
Whoever wrote on the walls favours the left.ใครก็ตามที่เป็นคนเขียนผนังบ้านนี้ เป็นคนที่ถนัดมือซ้าย
According to the literature, if the Left-Handed Man actually existed, he'd be an acolyte, follower;ตามบทประพันธ์ ถ้าผู้ชายคนนี้ถนัดมือซ้ายจริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถนัดมือซ้าย
Back to top