ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถนนสายเอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถนนสายเอก*, -ถนนสายเอก-

ถนนสายเอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถนนสายเอก (n.) mainroad Syn. ถนนสายใหญ่ Ops. ทางสายรอง, ทางโท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถนนสายเอก
Back to top