ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถกผ้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถกผ้า*, -ถกผ้า-

ถกผ้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถกผ้า (v.) roll up (clothing) See also: hold up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถกผ้า
Back to top