ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้านทานฤทธิ์ยา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้านทานฤทธิ์ยา*, -ต้านทานฤทธิ์ยา-

ต้านทานฤทธิ์ยา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้านทานฤทธิ์ยา (v.) resist drug action Syn. ต้านยา Ops. แพ้ยา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้านทานฤทธิ์ยา
Back to top