ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้อแก้วตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้อแก้วตา*, -ต้อแก้วตา-

ต้อแก้วตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้อแก้วตา (n.) cataract Syn. ต้อกระจก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cataractต้อแก้วตา, ต้อกระจก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
couching; cataractopiesisการกดต้อแก้วตา, การกดต้อกระจก [มีความหมายเหมือนกับ abaissement ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้อแก้วตา
Back to top