ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้อลำไย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้อลำไย*, -ต้อลำไย-

ต้อลำไย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้อลำไย (n.) leucoma corneae
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
walleye๑. แผลเป็นกระจกตา, ต้อลำไย, ตาถั่ว [มีความหมายเหมือนกับ leucoma of the cornea]๒. ตาเหล่ออก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๑ และ strabismus, divergent; strabismus, external] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้อลำไย
Back to top