ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้องปาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้องปาก*, -ต้องปาก-

ต้องปาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้องปาก (v.) be tasty See also: be delicious, taste great/good, be yummy Syn. อร่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why did the Romans stone people to death?ทำไมพวกโรมัน ต้องปาก้อนหินใส่คนจนตายด้วยครับ
You do? You don't have to say that. - I know.จริงอะ ไม่ต้องปากหวาน / ไม่เลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้องปาก
Back to top