ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้มโคล้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้มโคล้ง*, -ต้มโคล้ง-

ต้มโคล้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้มโคล้ง (n.) sour and spicy smoked dry fish soup

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้มโคล้ง
Back to top