ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้มเปรต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้มเปรต*, -ต้มเปรต-

ต้มเปรต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้มเปรต (n.) curries with eels, sour and spicy taste

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้มเปรต
Back to top