ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้มเค็ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้มเค็ม*, -ต้มเค็ม-

ต้มเค็ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้มเค็ม (n.) meat or fish that is boiled with salt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้มเค็ม
Back to top