ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้มปลาร้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้มปลาร้า*, -ต้มปลาร้า-

ต้มปลาร้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้มปลาร้า (n.) curries with preserved fish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้มปลาร้า
Back to top