ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นไฟ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นไฟ*, -ต้นไฟ-

ต้นไฟ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นไฟ (n.) source of a fire See also: origin of the fire, cause of the fire
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The source of the flame looks like a lit candle.แหล่งต้นไฟคาดว่าน่าจะเกิด จากเทียนไขเล่มเล็กๆ
Yeah, I wanna learn how to start a fire.ใช่ฉันต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการที่จะเริ่มต้นไฟ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นไฟ
Back to top