ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นไข่เน่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นไข่เน่า*, -ต้นไข่เน่า-

ต้นไข่เน่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นไข่เน่า (n.) Vitex glabrata (Verbenaceae) See also: tree of the genus vitex

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นไข่เน่า
Back to top