ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นโอ๊ก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นโอ๊ก*, -ต้นโอ๊ก-

ต้นโอ๊ก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นโอ๊ก (n.) oak
English-Thai: HOPE Dictionary
acorn(เอ' คอร์น) n ผลต้นโอ๊ก
chaparral(แชพอะแรล') n. ต้นโอ๊กเตี้ย,พุ่มไม้หนา
oak(โอค) n. ต้นโอ๊ก (genus ouercus) ,ไม้โอ๊ก
oak appleปุ่มกลมบนต้นโอ๊ก
oak gallปุ่มกลมบนต้นโอ๊ก
English-Thai: Nontri Dictionary
oak(n) ต้นโอ๊ก,ไม้โอ๊ก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
oak (n.) ต้นโอ๊ก
oak tree (n.) ต้นโอ๊ก
acorn (n.) ผลต้นโอ๊ก
oak apple (n.) ปุ่มกลมและเป็นแอ่งบนต้นโอ๊ก Syn. oak gall
oak gall (n.) ปุ่มกลมและเป็นแอ่งบนต้นโอ๊ก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The oak said to the reed:"ต้นโอ๊กเอ่ยกับต้นอ้อ:
The oak was firm, the reed bent."'ต้นโอ๊กแน่นิ่ง ต้นอ้อเอนตัวรับพายุ
Harder, the wind uprooted him whose head touched the sky and whose feet, the empire of the dead."'รุนแรงยิ่งขึ้น พายุยังคงถาโถมโหมกระหน่ำ อย่างรุนเเรงจนต้นโอ๊กหักโค่นลง "สิ้นแล้วต้นโอ๊กผู้ยิ่งใหญ่"
You're like the oak in the fable. Be careful.เธอเหมือนต้นโอ๊กในนิทาน ระวังตัวด้วย
It's got a long rock wall with a big oak tree at the north end.มันมีกำแพงหินที่มีความยาว ที่มีต้นโอ๊กขนาดใหญ่ทางตอนเหนือ
We went there for a picnic and made love under that oak.เราไปที่นั่นสำหรับปิกนิกและทำให้ความรักที่ใต้ต้นโอ๊ก
I wanted to thank you for what you did with the oak tree.ขอบคุณที่คุณพยายาม อนุรักษ์ต้นโอ๊กที่มิลเลอร์สแควร์ไว้ ฉันปีนมันเล่นตั้งแต่ยังเด็กๆ
This is the nourishment each soul requires to go from acorn to oak.นี่คือการหล่อเลี้ยง ทุกวิญญาณจำเป็นต้องมาจากผลโอ๊กสู่ต้นโอ๊ก
Under the oak tree by the bridge,ใต้ต้นโอ๊กใกล้กับสะพาน
You're just threatened by him because he's the greatest snow sport athlete in the universe and he gets more squirrel than an oak tree.นายอิจฉา ที่เขาเป็นนักกีฬา กำลังดังระเบิดระเบ้อ มีชะนีตามโหนยิ่งกว่ากระรอกเจาะต้นโอ๊ก
Let's take a big fucking dump on Oak Crest.ขอใช้เวลาการถ่ายโอนข้อมูลบันทึกใหญ เมื่อต้นโอ๊กหงอน.
On 1-8, Patricia tweeted, quote, "Saw one of the most beautiful oak treesตอน 8 ม.ค. แพริเชียทวีทเอาไว้ ว่า "เจอต้นโอ๊กที่สวยที่สุด
"After all, what is every man but a horde of ghosts... oaks that were acorns that were oaks.""สุดท้ายแล้ว มนุษย์ทุกผู้นามก็คือภูติผี ฉันใด..." "ต้นโอ๊กคือลูกโอ๊ก แลลูกโอ๊กคือต้นโอ๊ก ฉันนั้น"
Okay, here's a segment of the oak tree's DNA.เอาล่ะนี่คือส่วนของ ดีเอ็นเอของต้นโอ๊ก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นโอ๊ก
Back to top