ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นโศก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นโศก*, -ต้นโศก-

ต้นโศก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นโศก (n.) Asoka tree See also: Indian flowering plant Syn. โศก, ต้นอโศก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นโศก
Back to top