ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นโพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นโพ*, -ต้นโพ-

ต้นโพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นโพ (n.) bo tree See also: bothi tree, pipal tree Syn. โพธิ์, ต้นโพธิ์
ต้นโพธิ์ (n.) bo tree See also: bothi tree, pipal tree Syn. โพธิ์, ต้นโพ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bo tree (n.) ต้นโพธิ์
bo tree (n.) ต้นโพธิ์
peepul (n.) ต้นโพธิ์ Syn. bo tree
pipal (n.) ต้นโพธิ์ Syn. bo tree

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นโพ
Back to top