ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นโป๊ยเซียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นโป๊ยเซียน*, -ต้นโป๊ยเซียน-

ต้นโป๊ยเซียน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นโป๊ยเซียน (n.) name of species of plant Syn. ว่านเศรษฐีจีน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นโป๊ยเซียน
Back to top