ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นแวววิเชียร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นแวววิเชียร*, -ต้นแวววิเชียร-

ต้นแวววิเชียร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นแวววิเชียร (n.) Angelonia goyazensis Benth (species of flowering plant)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นแวววิเชียร
Back to top