ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นแก้ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นแก้ว*, -ต้นแก้ว-

ต้นแก้ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นแก้ว (n.) China box-tree See also: Marraya paniculata

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นแก้ว
Back to top