ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นเหมือด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นเหมือด*, -ต้นเหมือด-

ต้นเหมือด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นเหมือด (n.) Symplocos racemosa

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นเหมือด
Back to top