ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นเลียบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นเลียบ*, -ต้นเลียบ-

ต้นเลียบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นเลียบ (n.) species of a tree See also: Ficus insectica

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นเลียบ
Back to top