ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นเฟิร์น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นเฟิร์น*, -ต้นเฟิร์น-

ต้นเฟิร์น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นเฟิร์น (n.) fern Syn. เฟิน
English-Thai: HOPE Dictionary
acrocarpous(แอคโคคาร์' พัส) adj. ซึ่งมีผลไม้ที่ปลายของแกนแรก (เช่นในต้นเฟิร์น)
adder's-tongue(แอด' เดอซทัง) n. ต้นเฟิร์นชนิดหนึ่ง (Ophioglossum) (a fern)
fern(เฟิร์น) n. ต้นเฟิร์น, See also: ferny adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
bracken(n) ต้นเฟิร์น
fern(n) ต้นเฟิร์น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fern (n.) ต้นเฟิร์น
osmunda (n.) ต้นเฟิร์นประเภท Osmunda มีใบขนาดใหญ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A fern is a housewarming gift.ต้นเฟิร์นต่างหาก คือของขวัญวันขึ้นบ้านใหม่
That's Claire, and that's Hiro hiding behind the ferns.นั่นคือแคลร์ และนั่นคือฮิโระ/Nแอบอยู่หลังต้นเฟิร์น
Fern green. Interesting tint.สีเขียวแบบต้นเฟิร์น เป็นโทนสีที่น่าสนใจมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นเฟิร์น
Back to top