ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นเฟิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นเฟิน*, -ต้นเฟิน-

ต้นเฟิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นเฟิน (n.) fern Syn. เฟิร์น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My daddy told me these are fossils of brackens.พ่อหนูบอกว่า มันเป็นซากฟอสซิลของต้นเฟินยักษ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นเฟิน
Back to top