ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นเพ็ก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นเพ็ก*, -ต้นเพ็ก-

ต้นเพ็ก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นเพ็ก (n.) Arundinaria pusilla Syn. หญ้าเพ็ก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นเพ็ก
Back to top