ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นเป้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นเป้ง*, -ต้นเป้ง-

ต้นเป้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นเป้ง (n.) Phoenix humilis See also: Phoenix paludosa

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นเป้ง
Back to top