ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นเบญจมาศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นเบญจมาศ*, -ต้นเบญจมาศ-

ต้นเบญจมาศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นเบญจมาศ (n.) Chrysanthemum morifolium Ramat.
English-Thai: HOPE Dictionary
chrysanthemumn. ดอกเก๊กฮวย,ต้นเบญจมาศ
composite(คอม'พะซิท,คัมพอส'ซิท) adj. ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ,ประกอบขึ้น,ผสมเป็น,เกี่ยวกับพืชตระกูล Compositae (เช่น ต้นเบญจมาศ) n. ของที่รวมตัวกัน,สารประกอบ,รูปผสม,พืชตระกูลเบญจมาศ., See also: compositeness n. ดูcomposite, Syn. manifol

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นเบญจมาศ
Back to top