ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นเข็ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นเข็ม*, -ต้นเข็ม-

ต้นเข็ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นเข็ม (n.) Rauvolfia serpentine Syn. ดอกเข็ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นเข็ม
Back to top