ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นเขลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นเขลง*, -ต้นเขลง-

ต้นเขลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นเขลง (n.) Velvet tamarind Syn. หยี, ต้นหยี
ต้นเขลง (n.) a kind of tree See also: tree in Dialium Family, Leguminosae Phylum Syn. หยี, ต้นหยี, นางดำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นเขลง
Back to top