ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นเกาลัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นเกาลัด*, -ต้นเกาลัด-

ต้นเกาลัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นเกาลัด (n.) chestnut Syn. ลูกเกาลัด
English-Thai: HOPE Dictionary
nutwood(นัท'วูด) n. ต้นไม้ที่ให้ผลไม้เปลือกแข็ง เช่นต้นเกาลัด ,ไม้ของต้นไม้ดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
chestnut(n) ลูกเกาลัด,ต้นเกาลัด,สีน้ำตาลแก่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It smells musky and kind of like the blossoms on a chestnut tree.มันมีกลิ่นคล้ายชะมัก และจำพวก ดอกของต้นเกาลัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นเกาลัด
Back to top