ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นหยี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นหยี*, -ต้นหยี-

ต้นหยี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นหยี (n.) Velvet tamarind Syn. หยี, ต้นเขลง
ต้นหยี (n.) Dialium cochinchinensis Syn. ลูกหยี
ต้นหยี (n.) a kind of tree See also: tree in Dialium Family, Leguminosae Phylum Syn. หยี, ต้นเขลง, นางดำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นหยี
Back to top