ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นหมามุ้ย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นหมามุ้ย*, -ต้นหมามุ้ย-

ต้นหมามุ้ย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นหมามุ้ย (n.) Mucuna Syn. หมามุ้ยเถาคัน, หมามุ่ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นหมามุ้ย
Back to top