ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นส้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นส้ม*, -ต้นส้ม-

ต้นส้ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นส้ม (n.) orange See also: orange tree, Genus Citrus
English-Thai: HOPE Dictionary
orange(ออ'รินจฺ) n.,adj. ส้ม,ต้นส้ม,สีส้ม., See also: orangy,orangey adj.
tangerine(แทนจะริน') n. ต้นส้มจีน,ส้มเปลือกหนา,สีส้มอมแดง. adj. สีส้มอมแดง
English-Thai: Nontri Dictionary
orange(n) ต้นส้ม,ผลส้ม,สีส้ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
orange (n.) ต้นส้ม Syn. orange tree
orange tree (n.) ต้นส้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The tangerine trees and the stones are original , aren't they?ต้นส้มเขียวหวานและหินนี่เป็นของจริง ใช่มั้ยครับ?
With tangerine trees and marmalade skiesด้วยต้นส้มเขียวหวานและท้องฟ้า แยม
First the orange tree, now this.ตอนแรกก็ต้นส้ม.. แล้วมากลนี้อีก
Planted an orange tree in the backyard.ปลูกต้นส้ม ที่สวนหลังบ้าน
When I was a kid, there was an orange tree in the garden.ตอนที่ผมเป็นเด็ก มีต้นส้มอยู่ในสวน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นส้ม
Back to top