ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นสำเนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นสำเนา*, -ต้นสำเนา-

ต้นสำเนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นสำเนา (n.) original manuscript See also: source document, master copy Syn. ต้นร่าง, แบบร่าง, ฉบับร่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นสำเนา
Back to top