ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นสำลี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นสำลี*, -ต้นสำลี-

ต้นสำลี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นสำลี (n.) cotton wool See also: tuft of cotton wool

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นสำลี
Back to top