ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นสังกัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นสังกัด*, -ต้นสังกัด-

ต้นสังกัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นสังกัด (n.) original affiliation Syn. สังกัดเดิม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assignorผู้โอนสิทธิส่วนใหญ่เป็นนักวิจัย / พนักงานบริษัท ที่โอนสิทธิให้เจ้าของบริษัท / ต้นสังกัด [ทรัพย์สินทางปัญญา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your management sued you for making a double contract.ต้นสังกัดฟ้องคุณที่ทำสัญญาซ้อน
All members of the police and fire department on leave or off duty shall report immediately to their precincts or company command.เจ้าหน้าที่ตำรวจและพนักงานดับเพลิงทุกคน ที่ไม่ได้ประจำการอยู่ในตอนนี้ ให้กลับเข้าไปรายงานตัว ยังหน่วยงานต้นสังกัดโดยทันที
As you all know, Team Alpha is under direct orders to return to their respective national bases.ฉันบอกให้ทีม อัลฟาสั่งให้กลับ ไปยังต้นสังกัดของพวกเค้าแต่ละคน
We believe that he's the man the agency uses to sweep these domestic ops under the rug.เราเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ทางต้นสังกัดใช้ ให้มาเก็บกวาดเรื่องต่างๆ
I have this.ได้นี่มา ฉันไปที่ค่ายต้นสังกัดนายมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นสังกัด
Back to top