ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นสลอด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นสลอด*, -ต้นสลอด-

ต้นสลอด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นสลอด (n.) Croton tiglium Linn. Syn. ต้นตอด
English-Thai: HOPE Dictionary
croton(ครอท'เทิน) n. ต้นสลอด (Croton Tiglium,พืชจำพวก Codiaem) ,ต้นโกรต๋น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นสลอด
Back to top